Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen, kan ik u niet plaatsen, en als ik ook iedereen onder dak nam die hier aanklopte, kon ik op het laatst zelf wel gaan bedelen, zoek dus elders hulp". Hierop sloeg hij het venster dicht en liet den Lieven Heer staan die nu genoodzaakt was aan de overzijde bij den armen man aan te kloppen.

Zoodra deze het kloppen vernam, deed hij de deur open en verzocht vriendelijk of hij binnen wilde komen om den nacht bij hem door te brengen. „De nacht valt reeds in en gij kunt toch niet verder reizen". De lieve God, blijde gestemd door dit vriendelijk aanbod, trad het huisje binnen. De vrouw verwelkomde hem zeer hartelijk en hem de hand reikend sprak zij : „Maakt het u zoo gemakkelijk mogelijk, veel hebben wij niet, doch het is u van harte gegund. Nadat zij aardappelen op het vuur had gezet, melkte zij de geit, om er een frissche drank bij te hebben. Toen de tafel gedekt was, zette onze lieve Heer zich bij hen neder en at smakelijk het sobere maal, innig verheugd dat hij zulke tevreden en vergenoegde menschen ontmoet had.

Nadat zij gegeten hadden, riep de vrouw haar man tot zich en zeide : „Lieve man, onze gast is erg vermoeid, daar hij den geheelen dag reeds geloopen heeft, zullen wij ons nu met een strooleger behelpen en den armen man ons bed overlaten, dan kan hij beter rusten". „Ik zal het hem aanbieden" antwoordde deze en ging hierop tot den heven God en verzocht hem zijn vermoeid lichaam op hun eigen bed uit te strekken. Deze wilde echter de beide oude menschen niet van hun nachtleger berooven, doch

Sluiten