Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij, wat ik je wil aandoen, maar help mij uit den nood". Het meisje sprak : „Lieve vader, ik ben uw kind, dus gij kunt met mij doen wat gij wilt". Zij strekte hierop haar beide handen uit en liet deze door haar vader afhouwen. De duivel kwam weder terug, het meisje had echter zoo lang en veel over de stompjes geschreid, dat deze geheel rein waren. Hij moest nu terugtrekken, daar hij zijn macht over haar verloren had. De molenaar sprak nu tot zijn dochter : „Ik had al deze rijkdom door u gekregen, dus zoo lang gij leeft zult gij het kostbaarste hebben". Zij antwoordde nu : „Ik kan hier niet blijven en wil weggaan, wat ik noodig heb zullen medelijdende menschen mij wel verschaffen".

Haar verminkte armen het zij zich nu op den rug binden, en toen de zon opging, ging zij op weg. Zij liep den ganschen dag door tot dat de avond inviel. Zij was bij een koninklijk hof gekomen, en door de maan beschenen, zag zij dat er velen boomen met heerlijke vruchten in bloeiden. Zij kon er echter niet binnen komen, want een groot en diep water lag er omheen. Zij had den geheelen dag geloopen zonder iets genuttigd te hebben en de honger kwelde haar en zij dacht was ik daar maar binnen, dan kon ik van deze vruchten eten, anders versmacht ik. Zij knielde neder en bad God om hulp. Plotseling kwam er een engel, die in het water een sluis dichtmaakte, zoodat zij er doorheen kon. Zij ging den hof in en de engel vergezelde haar. Er stond een prachtige ooftboom met vele vruchten doch deze waren allen geteldiZij at er een van op, om haar honger te stillen.

Sluiten