Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vreemd genoeg, dat de geschiedenis — en ik heb tal van bronnen geraadpleegd — er met geen enkel woord van spreekt. Als men den teekenaar der platen van Jacobus Kok's Vaderlandsch Woordenboek gelooven moet1), dan heeft het beleg plaats gevonden midden in den zomer, terwijl de boomen in vollen dos prijkten en de aarde bezaaid was met geurige bloemen. Doch Kok's teekenaar is wel eens meer onnauwkeurig. Het beleg kan ook onmogelijk in den zomer plaats gevonden hebben. Oordeel zelf. Op 4 November 1203 stierf Dirk VII en trouwde Ada met Van Loon. Dertig dagen later was Adelheide met het jeugdige paar naar Haarlem (Beverwijk) gegaan, om te Egmond den lijkdienst te vieren, en wijl zij aldaar drie dagen vóór dien tijd aankwamen, heeft de aanslag van Wouter Van Egmond en Albert Banjaard uiterlijk 3 December 1203, en de vlucht van moeder en kinderen naar Utrecht en Leiden op denzelfden datum plaats gevonden. Daar nu Wouter Van Egmond en Albert Banjaard terstond de vluchtende Ada achternagejaagd hebben, behoefden er waarlijk geen maanden te verloopen, om van Haarlem naar Leiden te komen, en is het meer dan waarschijnlijk, dat het beleg omstreeks 5 December 1203 een aanvang heeft genomen en zich de belegerden een maand later hebben overgegeven, dus in het begin van 1204.

Wat werd er intusschen van Ada en haar getrouwe ridders ?

De berichten luiden eenigszins tegenstrijdig. Hierin zijn

') Zie Kok, Vad. Woordenboek, op het artikel Ada.

Sluiten