Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze zaak zijn partij kozen. Ook een groot deel der Hollandsche en Zeeuwsche edelen was op Willems hand, maar, ongelukkig genoeg, lekte het van tijd tot tijd uit, dat hij niet voortdurend op hun trouw kon rekenen. Ook heerschte er verdeeldheid onder het volk: velen bewonderden de liefde der gravin-weduwe voor haar dochter, en, schoon zij anders Lodewijk Van Loon niet als graaf zouden gekozen hebben, wekte deze liefde van hun zijde liefde op.

Er is veel over getwist, wien eigenlijk de kroon toekwam. Het is waar, vooreerst had Dirk VII de opvolging niet zelf beslist (misschien heeft hem Adelheide dit belet), ten anderen was een vrouwelijke regeering geheel vreemd aan ons land, en vooral de overleden graaf had de wettige gebruiken daarvoor verzuimd — maar of nu daarom, en in tegenstelling hiervan, de kroon aan Willem toekwam, is een zaak, die steeds door velen betwijfeld wordt. Wat mij aangaat, ik behoor tot hen, die, zooals de zaken stonden bij den dood van Graaf Dirk VII, partij gekozen zouden hebben voor Graaf Willem, niet alleen omdat de regeering van een land den sterken arm eens mans behoeft, daar een vrouw gewoonlijk de speelbal is der edelen — maar ook omdat Adelheide door haar ondoordachten stap (bet huwelijk harer dochter) een vreemde binnen het land wilde smokkelen. Zoo Adelheide Ada niet uitgehuwelijkt had en b.v. de vorsten en edelen des lands bijeen had geroepen, met verzoek haar te steunen en te raden, misschien zou dan Ada als gravin, onder voogdijschap harer moeder, gehuldigd zijn — doch de mensch slaat wel eens meer een omweg in, terwijl de naaste weg

Sluiten