Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hem openligt. Dit is echter niet zonder de toelating Gods geschied. Het Hollandsche huis had nog een taak te vervullen, voordat het in dat van Henegouwen overging.

Doch wij kunnen ons verzekerd houden, dat, al ware ook Ada door een groot gedeelte des lands tot gravin verkozen, Willem dit niet zoetsappig zou geduld hebben. Willem was er de man niet naar, om zich het uitzicht op den Hollandschen troon te laten ontnemen, en gewis heeft hij, toen zijn broeder krank ten doode werd, zich gevleid diens plaats in te nemen, desnoods met het zwaard in de vuist. De kansen waren thans zeer te zijnen gunste gekeerd, maar... Lodewijk betwistte hem het graafschap. Zoo stonden dus beide partijen tegenover elkander in den strijd om een kroon, en van beide zijden werden er derhalve krijgstoerustingen gemaakt.

Misschien hebt gij het vorige deeltje van mijn historische verhalen gelezen: De zwarte wolf, waarin ik u den strijd tusschen Dirk III en den Utrechtschen bisschop Adelbold heb beschreven. Zoo ja, dan herinnert gij u nog wel, dat Dirk III, den aanval der Stichtschen van de zijde des Rijns wachtende, zijn broeders naar de schansen tegenover die rivier zond, om den aanval te keer te gaan. Welnu, die zelfde maatregelen nam ook thans Graaf Willem. Van verschillende zijden waren hem berichten geworden, dat Graaf Lodewijk zich te Utrecht wapende en een groote krijgsmacht tegenover hem toerustte. Lodewijk was zoo slim geweest — verstandig kan ik het niet noemen —, om zich geheel in de armen van den Utrechtschen kerkvoogd te werpen; hij was als leenman

Sluiten