Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was geen eendracht onder de Hollandsche edelen; sommigen hielden het in 't geheim met Van Loon, waarbij vooral kwam schrik voor den toorn des bisschops7 die graaf en volk met den ban kon dreigen.

De schans te Boskoop werd overweldigd, Floris gevangengenomen en naar het huis Ter Horst gevoerd1), en thans trok de bisschop naar Leiden, onderweg roovende en brandende, niet handelende als een man des Evangelies, maar als een heidensch geweldenaar. Doch een bisschop uit de dertiende eeuw was er verre van af, op een zijner voorgangers uit de tweede en derde eeuw te gelijken.

Terzelfder tijd rukte ook Lodewijk Van Loon ZuidHolland binnen, en hoewel hij minder verwoestend te werk ging dan zijn leenheer, zoo moest toch Graaf Willem voor de overmacht wijken en naar Zeeland de vlucht nemen. Gansch Zuid-Holland moest voor Van Loon bukken, en te Leiden vereenigden zich de beide legers, die nu op Haarlem lostrokken, de stad bemachtigden, Beverwijk en het slot van Albert Banjaard en dat van Wouter Van Egmond verbrandden. Het treurigste van dezen onspoed voor Graaf Willem was, dat zoovele edelen hem afvielen en de zijde van Van Loon kozen. Ten allen tijde heeft men, helaas; menschen gehad, die ter wille van eer, aanzien, en uit vrees voor een gering verlies, de partij der meerderheid kozen.

Na op de Kennemers zulk een geduchte wraak geno-

') Er zijn onderscheidene huizingen geweest van dezen naam. 't Bedoelde lag in den omtrek van Rhenen. Ook Filips Van Wassenaar bezat onder Voorschoten een huis Ter Horst.

Sluiten