Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in toomelooze woede op de benden van Van Loon aan. Zij raeenen de overwinning te zullen behalen, maar vergeten, dat zij met een zeer geoefende krijgsmacht te doen hebben — en verliezen den slag. Zij worden allerwegen op de vlucht gejaagd; de stad wordt ingenomen, en zóó kort zaten de benden van Van Loon hun op de hielen, dat zij geen tijd hadden, om zich op hun schepen te bergen. Duizenden verdrinken; de overigen bieden weerstand op een brug, die bezwijkt, waardoor honderden in het water storten. Filips Van Wassenaar, Wouter Van Egmond en Albert Banjaard ontkomen ternauwernood 'svijands handen door de vlucht, maar de edele Van Teilingen, die zich dapper tegen een groote overmacht verdedigde, om zijn vrienden gelegenheid tot ontkomen te geven, wordt gevangengenomen. Van Loon keerde met een aanzienlijken buit als overwinnaar terug, en dat toen de wijn zal gestroomd en de overwinningskreten te Voorschoten zullen weergalmd hebben, kunt gij u wel begrijpen.

Stel u voor, dat gij het plan hebt opgevat, morgen met uw vrienden een tochtje te maken door de velden, langs de rivier of in het een of ander bosch. In uw verbeelding geniet gij reeds de helft van al de genoegeins die u te wachten staan, en gij gaat te bed met het voornemen, om, zoodra de zon opgegaan is, reisvaardig te zijn, maar deze verschijnt niet; een dikke nevel hangt over het aardrijk; zware wolken drijven langs het zwerk, en juist als gij opgestaan zijt, vallen de eerste regendruppelen neder, terwijl u van alle kanten toege-

Sluiten