Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepen wordt: dat het een regen voor den ganschen dag is.

Een geduchte teleurstelling, maar wat is zij, te rekenen bij die van den vorst, die naar een wel doordacht en voorbereid plan, morgen een kroon hoopt te winnen — en als die morgen komt, hem wordt toegevoegd: de kroon is verloren! Er is geen hoop meer voor u!

In dezen toestand nu bevond zich Graaf Willem, toen hij den ongelukkigen afloop van Egmonds roekeloosheid en onvoorzichtigheid had vernomen. Een ander zou, in zijn plaats zijnde, bij een dergelijke tijding de handen wanhopig opgeheven en moedeloos uitgeroepen hebben: nu is er voor mij geen hoop meer! Wij zouden het zelfs natuurlijk gevonden hebben, als Graaf Willem bij zulk een gevoelig verlies het hoofd op de borst had doen hangen en in tranen ware uitgebarsten, schreiende op de puinhoopen van zijn geluk. Doch niet alzoo met onzen wakkeren vorst, en zeer te recht zegt zeker schrijver'): „Wanneer alles hopeloos schijnt, vertoont de ware held zich in al zijn grootheid. Hij wordt standvastiger, naarmate de gevaren stijgen, en te fier om voor het lot te zwichten, waagt hij het moedig, daarmede in het strijdperk te treden."

Graaf Willem vernam het bericht van Egmonds nederlaag, toen hij zich aan de Maas (waarschijnlijk te Vlaardingen) bevond. Die tijding heeft hem zeker ontzettend gesmart, maar geen klacht ontvlood aan zijn lippen. Terstond is zijn besluit genomen: hij geeft bevel, op den

') Zie Arend 2a bladz. 200.

Sluiten