Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen hij het zijn moeder had medegedeeld, kreeg hij een weinig rust, vooral toen deze hem verzekerde, nimmer iets gehoord te hebben van een moord, die te Katwijk zou gepleegd zijn.

Veel had Klaaske hun van zijn omzwervingen en vooral van zijn ontmoeting met den gebrekkigen graankooper te vertellen, en ook de ouders deelden hem hun ervaringen mede sedert de belegering van den Leidschen burcht, en nu en dan werd er door hen aan gedacht, naar Holland terug te keeren — maar de tijden waren te onrustig, en Klaas Janssen besloot dan ook, voorloopig te Utrecht te blijven, waar hij ondervond, dat de geestelijke heeren zoo streng niet waren in het vasten als hun broeders te Leiden.

Doch weldra kwam er verandering. Op zekeren nacht, terwijl Klaaske's ouders gerust sliepen en hij zelf hun voorbeeld had gevolgd, werd er eensklaps hard op de achterdeur der slachtplaats geklopt, en toen Klaaske opsprong en de deur opende, stonden daar.... Hendrik en Heinse, die de gevangenis ontkomen waren en bij hun ouden vriend een schuilplaats zochten. Nu, dat deze hun niet werd geweigerd, spreekl vanzelf. Vrouw Klaas Janssen was veel te dankbaar van inborst, dan dat zij de goedheid, die de beide jagers haar zoon hadden bewezen, onvergolden zou laten, en Klaas Janssen was te veel Hollander en graafsgezind in zijn hart, dan dat hij niet met zijn gansche ziel juichte, dat het Hendrik en Heinse gelukt was, uit de handen van den bisschop te ontkomen. Allerlei plannen werden er thans gesmeed, om hun de vlucht naar Holland gemakkelijk te maken, en ver-

Sluiten