Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukkig al gehad; maar ik weet er zelf niets meer van," vertelde Dirk.

„Maar, jongen," zei grootma, die intusschen den bril had opgezet, hoe kom je toch aan al die schrammen? Ben je aan 't vechten geweest? En wat ziet je pakje er uit!"

„De boomen waren zoo nat van dien regen van gisteren en van nacht," legde Dirk uit, en grootma, die zelve ook een groot gedeelte van haar leven buiten gewoond had, begreep er nu aJ een beetje van. „Maar ik heb toch nog veertien appels gesnaaid."

„Wat zeg je daar?" vroeg mevrouw Van Driest verbaasd.

,,Weet u niet, wat dat is? Dat zeggen de groote jongens altijd," zei Dirk. die er een eer in stelde, om zooveel mogelijk te doen als de grooten.

,,Ik geloof, dat het kapen of stelen beteekent," hernam grootmama; „maar ik kan toch niet gelooven, dat jij wegneemt, wat niet mag!"

„Dit mocht wel, grootma. Als de appels en peren geplukt zijn, blijven er altijd nog wel enkele aan de boomen hangen; sommige zitten zoo hoog, weet u, of juist achter een tak of een bundeltje blaren, en dan worden ze vergeten, en als ze er dan afvallen, zijn ze voor den vinder. We probeeren ook welze er af te slaan met een langen stok of ze er af te gooien met eein steen of een kluit; maar 't prettigste is nog in de boomen te klauteren en ze zelf te plukken. En dat heb ik gedaan, en ik dacht er toen heelemaal niet aan, dat ik mijn beste pakje al aan had. De andere waren in den koffer, en 't was ook te laat, om er iets aan te veranderen; want ik zat nog boven in den bellefleurboom, toen de notaris al kwam, om mij af te halen. Ziet u, 't is ma's schuld niet, dat ik er zoo uitzie; dat wou ik u maar even zeggen."

,,'k Ben blij, dat ik het weet," merkte mevrouw Van Driesit op, terwijl zij het ventje ter sluiks even aankeek. „Ik wou niet graag een dochter hebben, die haar kinderen zoo vuil liet loopen!"

Dirk keek verwonderd op, en hij deed den mond al open, om wat te zeggen; maar hij bedacht zich een poos. Toen zei hij: „Denken anderen dan wel, dat het ma's schuld is?"

Sluiten