Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafel neer; daarop schonk zij den drank op den lepel en riep Polio tot zich. Langzaam kwam hij uit zijn mand, en toen hij den drank zag en rook, liet hij den staart zakken. Bertha wees op het vleesch, en toen hij recht voor haar zat, liet zij het hem ruiken. Nu nam zij den lepel weer op, dien zij voorzichtig op een bordje had gelegd, en zij begon, terwijl zij hem voortdurend aankeek. oj> overtuigenden, vleienden toon tegen hem te praten. Pollo's oogen namen hoe langer hoe meer een sprekende uitdrukking aan, en telkens kwam er een kleine beweging in het puntje van zijn staart. Wel vijf minuten had Bjertha zich tegen hem uitgeput in allerlei lieve woordjes, toen het dier eensklaps de beide voorpootten op haar schoot legde en haar zijn kop toestak. Fluks trok zij met de linkerhand zijn wang open en goot daarna den drank naar binnen.

Wat was Bertha in haar schik! Zij klopte Polio liefkoozend op den nek en gaf hem een dubbele portie vleesch.

Daar kwam Dirk de kamer binnen;, hij was met zijn blokkendoos aan 't spelen geweest, en hij had zoo'n mooi station gebouwd, dat tante het noodzakelijk eens moest komen zien.

„Straks, jongen. Laten we nu eerst koffiedrinken," antwoordde tante. „En nu moet ik je wat vertellen, dat je zeker haast niet kunt gelooven: Polio heeft zijn drank al ingenomen!"

Dirk was een en al verbazing, en tante moest van a tot z vertellen, hoe dat wel in zijn werk was gegaan.

„Zoo'n lief, verstandig dier!" riep Dirk opgetogen uit. „Grootma en oom Benno zullen 't zeker haast niet kunnen gelooven."

Den volgenden keer behoefde tante niet half zoo lang te praten, eer Polio het kloeke besluit nam, om den drank in te nemen, en toen mevrouw Van Driest en Benno er bij waren, ging 't nog gauwer. De veearts, die den volgenden dag naar zijn patiënt kwam kijken en hem veel beter vond, zei ronduit, dat hij Pollo's gedrag zeldzaam en bewonderenswaardig vond en dat hij nooit zoo iets meer gehoord had. Nu, Polio zelf voer er wel bij; binnen veertien dagen was hij geheel hersteld, en hij was de lieveling niet alleen van het heele gezin, maar ook van al de kennissen en vrienden der familie Van Driest.

Sluiten