Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hier. Mina," zei mevrouw, ,.hier is geld; haal maar een halven liter wit en bruin vogeltjeszaad."

Benno had intusschen de beide kooitjes tegen elkaar aangezet met de geopende deurtjes tegenover elkaar, en het duurde niet lang, of 't sijsje had zijn nieuwe woning betrokken. Het warme zand deed hem blijkbaar goed en 't frissche water ook; hij stak zijn kopje zoo diep als hij kon in 't fonteintje en schudde zich daarna, dat de spatten ver in 't rond vlogen. Benno had het deurtje reeds gesloten. Hij zette de kooi nu voorloopig op het kleine tafeltje bij het raam, en toen namen allen plaats aan de koffietafel.

Na afloop van het tweede ontbijt ging Bertha naar boven, en zij nam den nieuwen huisgenoot mee; zij zette het kooitje op een niet heel hooge latafel neer in 't midden van den wand vlak tegenover haar gewone plaats aan de tafel. Het diertje zag haar dan altijd en zou zoo het gauwst aan haar wennen, en het was ver genoeg van haar af, om terstond op zijn gemak te zijn. Telkens praatte zij op vriendelijken, zachten toon tegen hem. Al spoedig kon zij merken, dat hij naar haar luisterde, en den volgenden morgen antwoordde hij haar met een vragend „Piep?"

Wanneer zij het kooitje naderde, schoof hij snel naar den anderen kant van het stokje, en dan bleef hij haar uit de verte aankijken. Een paar dagen later naderde hij een weinig, als zij een gekneusd hennepzaadje tusschen duim en vinger hem voorhield ; maar het duurde nog meer dan een week, eer hij het uit haar vingers durfde aannemen. Toen begon hij ook af en toe zachte geluidjes te maken; maar eigenlijk, zingen deed hij nog niet. Zijn eerste liedje gaf hij ten beste op een mooien, zonnigen dag in April; Bertha had de openslaande vensters van haar kamer wijd opengezet, om de lentelucht binnen te laten stroomen, en toen begon de kleine zanger, nadat hij eerst al telkens zachte, welluidende klanken had laten hooren, in eens uit volle borst te zingen.

Bertha was verrukt. Er was iets onbeschrijfelijk roerends in het gekweel van het diertje, en onwillekeurig dacht zij aan zijn eerste meesteresje, het zwakke kind van rijke ouders, voor wie

Sluiten