Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kind met zulk een wild wanhopigen blik aanzien? Zij gevoelt dat het morgen van haar zal worden afgescheurd, zonder dat zij weet waarheen men het zal zenden, en terwijl zij het beschouwt, welt er een traan in haar oog, die op het slapende kind nedervalt. Haar stille angst is nog roerender en spreekt nog luider tot het hart dan de smart van gindsche, en zegt ons dat de liefde eener Afrikaansche moeder even sterk is als die van ieder andere. Daar zijn nog vele anderen, mannen, vrouwen en kinderen, in dien akeligen hoek van het vaartuig, die allen bij hunne aankomst te New-Orleans verkocht zullen worden. O, konden zij, die op de andere zijde van de boot vertoeven, al de hier heerschende ellende eens gevoelen en gij, mijne kinderen, gelooft gij, dat de liefde uwer moeder voor u iets sterker is dan die, welke de arme Afrikaansche voor haar kroost gevoelt? Neen, de moederliefde is overal dezelfde, en gelijk een dichter zegt:

Ofschoon de kleur verschillen moog,

Is liefde één, bij zwarten en bij blanken.

Hebt dan medelijden met den armen, vernederden, zoo slecht behandelden en zoo ongelukkigen slaaf! Gelooft hem niet, die zegt dat de Afrikaan tot slavernij is geboren, en daarom slaaf moet blijven, en onderworpen aan al de ellende, aan dat schandelijk stelsel verbonden. Luister niet naar hen, die de Schrift naar willekeur verdraaien en zeggen: „Vervloekt zij Kanaan; een dienstknecht der dienstknechten zal hij zijn," maar daarbij vergeten: „Zoo wat gij wilt, dat u de menschen doen, doe hen ook alzoo." Lezen wij niet in de Schrift van Ezau en Jacob: „ De oudste zal den jongsten dienen," maar zegende God Jacob daarom toch niet, in weerwil dat hij zijns broeders voorrechten zich had toegeëigend? Ja, maar hij was tot straf genoodzaakt, om zijns vaders huis te verlaten en zich van zyne goede moeder te verwijderen.

Sluiten