Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledige vaten in de hut gebracht en door steenen aan iedere zijde bevestigd, waarna er planken overheen gelegd werden, die met eenige omgekeerde tobben en emmers en de kreupele stoelen eindelijk de voorbereidende werkzaamheden voltooiden.

„Massa George leest zoo mooi, dat hij het van avond voor ons moest doen," zeide Tante Chloé; „mij dunkt, hij moest hier blijven; het zal dan zooveel te belangrijker voor ons wezen."

George stemde in dit verzoek gereedelijk toe, want knapen van zijne jaren maken zich gaarne verdienstelijk.

Weldra was het vertrek gevuld met een gemengd gezelschap, van den ouden, grijzen tachtigjarigen patriarch af tot aan den knaap en het meisje van veertien, vijftien jaren. Er werd een schuldeloos gesprek aangeknoopt over allerlei dagelijksche zaken, als b.v. waar de oude Tante Sally haar nieuwen rooden doek had gekregen en dat mevrouw Lizzy haar bevlekt mouselinen kleed wilde geven, wanneer zij haar ander van barêge gereed zou hebben; en hoe massa Shelby voornemens was om een nieuw herteveulen te koopen, dat zeer veel luister aan de plaats zoude geven. Eenige weinigen der opgekomen aanbidders behoorden tot de in de nabijheid wonende familiën, die verlof hadden gekregen om de samenkomst bij te wonen en nu allerlei nieuwtjes medebrachten aangaande het leven op de goederen en in de huizen hunner eigenaren, en die hier evenzoo vrij besproken werden als dezelfde soort van kleine bizonderheden in de hooger kringen.

Na eene poos begon het zingen, tot zichtbaar vermaak der aanwezigen. Zelfs de min gunstige invloeden der neusklanken kon de uitwerking van de natuurlijk heldere stemmen niet verminderen, die zich in wilde en bezielde klanken lieten hooren. De woorden waren soms die van de welbekende en algemeen gebruikte kerkgezangen, maar soms ook de wat meer afwijkende, die men bij de eene

Sluiten