Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunt hangen en verbergen, omdat anders die gemeene deugniet je hem zal afnemen. Ik zeg je, Oom Tom, dat ik hem afranselen moet, het zal mij goed doen."

„Neen, doe dat niet, massa George; het zou niet goed voor mij wezen."

„Nu, dan zal ik het maar laten," zeide George, Oom Tom haastig zijn dollar om den hals bindende. „Zie zoo, knoop nu je buis dicht, en herinner je telkens als je hem ziet, dat ik spoedig komenzal om je terug te halen. Tante Chloé en ik hebben er met elkander over gesproken. Ik heb haar gezegd dat zij niet bang moest wezen. Ik zal mijn best doen, en mijn vader het leven zoo zuur maken als ik maar kan, als hij je niet spoedig weder loskoopt."

„O, massa George, gij moet zoo niet van uw vader spreken."

„Och Heer, Oom Tom, ik meen er geen kwaad mee."

„Nu, jongeheer George," zeide Oom Tom, „gij moet een brave jongen zijn. Denk er aan-hoe velen u liefhebben. Houd u altijd aan uwe moeder vast. Handel niet zoo dwaas als zoovele andere jongens, die meenen, dat zij te groot zijn geworden om naar hunne moeder te luisteren. Een ding zal ik u zeggen, jongeheer George: de Heer geeft vele goede dingen tweemaal, maar slecbts eenmaal eene goede moeder, en al leefdet gij ook honderd jaren, zulk eene zoudt gij niet wedervinden. Heb haar dus lief en gedraag u naar haren raad, en word voor haar een troost en steun. Gij wilt dit zeker, niet waar, mijn beste jongen?"

„Ja, dat wil ik, Oom Tom," zeide George ernstig.

„En wees vooral voorzichtig in uw spreken, massa George. Knapen van uwe jaren zijn dikwijls zoo eigenzinnig en onbezonnen — en dat is natuurlijk. Maar verstandige jonge menschen, gelijk ik hoop dat gij ook worden zult, laten zich nimmer oneerbiedige woorden jegens hunne ouders ontvallen. Gij zult dat ook niet doen, niet waar, jongeheer George?"

Sluiten