Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschikt achtte om hen opgeruimd en vertrouwelijk te maken en alle onaangename tooneelen te voorkomen.

HOOFDSTUK VI.

EVANGELINE.

Haley en Oom Tom hotsten in hun wagen voort, terwijl elk hunner voor eenige oogenblikken in zijn eigene overdenkingen was verdiept; maar hoe verschillend en uiteenloopend zijn de gedachten van die beide aan elkanders zijde gezeten mannen, beiden met dezelfde leden en gelijke lichaamsdeelen, en met dezelfde voorwerpen voor hun oogen!

Haley, bij voorbeeld, dacht in de eerste plaats aan Oom Toms lengte, breedte en hoogte, berekende welk een som hij voor hem zou kunnen bedingen, indien hij hem weigevoed en in goeden staat aan de markt bracht. Hij bedacht hoeveel hij aan dezen koop zou winnen; hij dacht aan den marktprijs van zekere mannen, vrouwen en kinderen, die hij daar hoopte te vinden en aan andere zaken, die tot zijn beroep in betrekking stonden. Ook dacht hij aan zichzelven, hoe menschlievend hij was, door zijn negers alleen boeien aan de voeten te leggen, terwijl anderen dit ook aan de handen deden, zoodat Oom Tom daarvan, zoolang hij zich goed gedroeg, het vrije gebruik mocht hebben, en Haley zuchtte luide bij de gedachte aan de ondankbaarheid van de menschelijke natuur, waarom hij betwijfelde, of Oom Tom zijn barmhartigheid wel op den rechten prijs zou weten te schatten. Hij was reeds door zooveel begunstigde negers opgelicht

Sluiten