Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een vrouw van een geheel bizonder karakter, en het zou zeker niet billijk van ons jegens haar nagedachtenis gehandeld zijn, indien wij niet trachtten, onze lezers een kleine karakterschets van haar te geven. Zij was, zoowel als Tante Chloé, om zoo te zeggen voor de keuken geboren, dat een aangeboren talent der vrouwen van het Afrikaansche ras schijnt te zijn; maar Chloé was een welopgevoede en naar regels handelende keuken-prinses, die zich in huis op een fatsoenlijke, ondergeschikte wijze als een verstandige dienstbode gedroeg, terwijl Dinah eigenzinnig en heerschzuchtig was, en gelijk velen van haar klasse, koppig en zonderling in den hoogsten graad.

Dinah koesterde, gelijk tegenwoordig wel door meer en veel beschaafder menschen gedaan wordt, een diepe verachting voor alles wat redeneering en overleg heette, en geen talent of gezag hoe groot ook, geen duidelijke verklaring of terechtwijzing kon haar ooit doen gelooven, dat er een beter weg van handelen was dan de hare, of dat haar wijze van de dingen te doen voor eenige verbetering vatbaar was. Dit was als 't ware reeds toegestemd geworden door haar oude meesteres, de Moeder van Marie, en daar „miss Marie", gelijk Dinah haar tegenwoordige meesteres nog altijd noemde, zelfs nadat zij met St. Clare was gehuwd, het veel gemakkelijker vond, zich te onderwerpen, dan om strijd te voeren, zoo had Dinah een onbeperkte, haar door niemand betwiste macht in handen.

Dinah was daarenboven volkomen meesteres in de kunst van uitvluchten zoeken waar en wanneer dit maar noodig mocht zijn; daarbij weet de bestuurster van een keuken in het Zuiden altijd hoofden en schouders genoeg te vinden, die met alle soorten van overtreding, welke begaan worden, beladen kunnen worden, zoodat zij zelve altijd vrij van schuld blijft en volkomen gelijk heeft. Wanneer er iets aan den maaltijd mankeerde, dan waren

Sluiten