Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er duizend onbetwistbare verschooningen bij de hand, en er waren wel vijftig andere lieden te vinden, wie zij de smet kon aanwrijven.

Het was alzoo een zeldzaamheid, dat Dinah bij slot van rekening iets ten laste kon worden gelegd, ofschoon haar wijze van handelen in alles zeer verward en omslachtig was en zij bij haar berekening steeds tijd en plaats vergat. Ofschoon haar keuken er meestal uitzag alsof door een wervelwind alles door elkander was geworpen, en zij voor ieder stuk gereedschap bijna evenveel plaatsen had als er dagen in het jaar zijn, toch was zij, indien men haar den noodigen tijd maar gaf, in staat om een maaltijd in de volmaaktste orde op de tafel te doen verschijnen, en zoo keurig toebereid, dat de knapste lekkerbek daarop geen aanmerking kon maken.

Het was nu de tijd, die voor de bereiding van het middagmaal was bestemd. Dinah, die steeds groote tusschenpoozen van rast en nadenken noodig had, en niets zoo zeer als haar eigen voortdurend gemak beoogde, zat in de keuken en rookte haar klein stompje pijp, een gewoonte waaraan zij uitermate verslaafd was en waaraan zij vooral dan toegaf, wanneer zij genoodzaakt was om bedaard na te denken over de in haar werk te maken schikkingen.

Rondom haar zaten onderscheidene leden van dat opkomende ras, dat talrijk gevonden wordt in een zuidelijke huishouding, bezig met het pellen van erwten, het schillen van aardappelen, het plukken van vogels en andere voorbereidende keukenwerkzaamheden. Dinah brak alle oogenblikken haar ernstige overleggingen af, om dezen of genen der jeugdige handlangers een oorvijg of een klap te geven met den stok, die aan haar zijde lag. Dinah regeerde te midden der jonge, wollige hoofden inderdaad met een ijzeren roede en scheen hen te beschouwen als tot niets anders geboren, dan om haar op haar wenken te dienen. Dit was de geest van het stelsel, waaronder zij was opge-

OOM TOM. 8

Sluiten