Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeid, en zij paste het in de volste ruimte in haar keuken toe.

Nadat juffrouw Ophelia haar hervormings-maatregelen in de overige gedeelten van het huis had volbracht, trad zij eindelijk ook de keuken binnen. Dinah had uit onderscheiden bronnen vernomen wat er gaande was, en besloot zich met alle macht en kracht te verdedigen en zich te verzetten tegen iederen nieuw in te voeren maatregel op haar terrein.

De keuken was een groot, met baksteenen bevloerd vertrek, met een ouderwetschen vuurhaard, die de eene zijde geheel innam, een inrichting, die St. Clare vruchteloos had getracht tegen een nieuwmodischen kookkachel te doen verruilen. Al zijn praten, al zijn voorstellen waren van geenerlei uitwerking. Dinah was met onwrikbare kracht aan het oude gehecht en kon zich maar niet verbeelden, dat het nieuwe goed zou kunnen zijn.

Toen St. Clare voor de eerste maal uit de noordelijke streken was teruggekeerd en nog den indruk gevoelde, teweeggebracht door het zien van de orde en regelmatigheid, welke in de huishouding van zijn oom, en vooral in de keuken heerschte, had hij zijn eigen keuken voorzien met tal van kasten, kisten, ladetafels en gereedschappen, teneinde daardoor orde en regel te bevorderen eir Dinah haar taak zoo licht mogelijk te maken; doch hij had die dingen even goed voor een ekster of een eekhoorntje kunnen aanschaffen. Hoe meer laden en kasten en vakken er waren, hoe meer geheime bergplaatsen Dinah ten dienste stonden voor de oude vodden, haarkammen, oude schoenen, linten, weggeworpen kunstbloemen en andere dingen van soortgelijken aard, waarop zij hoogen prijs stelde.

Toen juffrouw Ophelia de keuken binnentrad, stond Dinah niet op, maar rookte met verheven kalmte voort, en hoewel zij al haar bewegingen van ter zijde gadesloeg,

Sluiten