Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig eerlijk en trouwhartig heeft gemaakt, dat zelfs de nadeeligste invloed hem niet heeft kunnen bederven. Maar de regel is, dat het gekleurde kind van moeders borst af gevoelt en weet, dat er geen andere dan slinksche wegen voor hem openstaan. Hij kan op geen andere wijze voortkomen met zijn ouders, zijn meester, zijn meesteres, den jongen massa en de jonge missis met haar speelgenooten. Het is niet rechtvaardig om iets anders van hem te verwachten, en hij behoort er niet voor gestraft worden. En wat die eerlijkheid bovendien betreft, de slaaf wordt in zulk een af hankelijken, half kinderlijken staat gehouden, dat het onmogelijk is, hem het recht van eigendom duidelijk te maken of te doen eerbiedigen, of hem te doen gevoelen, dat zijns meesters goed het zijne niet is — indien hij het maar machtig worden kan. Ik van mijn kant zou niet weten, hoe zij eerlijk kunnen zijn. Zoo iemand als onze Tom, ja, maar kijk, dat is dan ook een zedelijk wonder!"

„En wat moet er dan van hun zielen worden?"

„Dat is, voor zoo ver ik weet, mijn zaak niet," antwoordde St. Clare. Ik bemoei mij alleen met de dingen, die het tegenwoordige leven betreffen."

„Dat is inderdaad verschrikkelijk!" riep juffrouw Ophelia uit; je moest je schamen."

„Wel, ik zie niet in waarom ik dat zou moeten doen. En wij zijn met dat al in tamelijk goed gezelschap," zeide St. Clare, „gelijk dat met menschen, die zich op den breeden weg bevinden, gewoonlijk het geval is. Zie op de voornamen en de geringen, de geheele wereld door, en je zult zien, dat het overal hetzelfde is."

„In Vermont gaat het zoo niet."

,.Nu ja, ik moet toestemmen, dat de bewoners van Nieuw-Engeland, in de vrije staten, veel beter menschen zijn dan wij. Maar daar gaat de schel, waarde nicht; laat ons dus voor een oogenblik onze vooroordeelen

Sluiten