Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beval Tom slechts om de paarden gereed te maken.

Toms brief werd dien avond voor hem door zijn meester in behoorlijken vorm geschreven en aan het postkantoor bezorgd.

Juffrouw Ophelia zette nog steeds haar werkzaamheden in het belang van de regeling der huishouding voort. Algemeen werd het door de bedienden, van Dinah af tot aan den minste in de keuken toe, erkend, dat juffrouw Ophelia als een zeer „rare" dame was, een uitdrukking, door welke de bediende uit het Zuiden te kennen geven wil, dat zijn meerderen hem niet best bevallen."

De hooger geplaatste leden van den bediendenkring, namelijk Adolph, Jane en Rosa, verklaarden zelfs, dat zij geen dame was, omdat dames zich nooit met werken ophielden zooals zij deed; dat zij er niet in het minst naar geleek, en dat men zich verwonderde, dat zij een bloedverwante van St. Clare kon wezen. Ook Marie verzekerde, dat het uiterst lastig en vervelend was, nicht Ophelia altijd zoo te zien werken. Juffrouw Ophelia's vlijt was inderdaad ook zoo onvermoeid en zoo onverpoosd, dat er wel eenigen grond voor deze klacht bestond. Zij naaide en borduurde van den vroegen morgen tot den laten avond met al de vlijt van iemand, die 't om den broode doet; en wanneer het daglicht verdwenen en het werk was opgevouwen, kwam in eens de altijd gereede breikous voor den dag en dan ging het daarmee weder even ijverig voort als vroeger. Men kon het inderdaad vermoeiend noemen, haar zoo te zien werken.

Sluiten