Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nu, uwe kinderen behoeven dat ook niet," zeide St. Clare, „maar mijn dochter mag het wel doen, want was Eva voor bederven vatbaar geweest, dan was dit reeds sedert lang het geval geweest."

Topsy werd in den beginne geminacht door de andere bedienden, maar weldra hadden zij voldoende redenen om van gevoelen te veranderen. Al zeer spoedig ontdekte men, dat, wie het durfde wagen om Topsy's toorn gaande te maken, zeker binnen zeer korten tijd iets onaangenaams zou ondervinden. Of men miste een paar oorringen of eenig ander geliefkoosd voorwerp van opschik, of men zag, dat een of ander kleedingstuk plotseling bedorven was, of de persoon, op wie het gemunt was, struikelde plotseling over een emmer heet water, of kreeg morsig vocht over zijn beste peeren, zonder dat het mogelijk was om ooit de schuldige te ontdekken. Topsy werd wel menigmaal ontboden en voor den rechterstoel van al de bedienden gebracht, maar altijd stond zij het gestrengste onderzoek door en altijd had zij het voorkomen van de zuiverste onschuld en den grootsten ernst! Niemand twijfelde er ooit aan, dat zij de oorzaak van alles was, maar geen enkel grondig bewijs kon er gevonden worden, om eenige kracht aan de beschuldiging te geven, en juffrouw Ophelia was te rechtvaardig en te streng van beginselen, om zonder goede bewijsgronden tot eenige daad van tuchtiging over te gaan,

Yoor de uitvoering der guitenstreken werd bovendien steeds de beste tijd met zooveel juistheid gekozen, dat de schuldige meestal veilig was. Zoo werd voor Jane en Rose, de beide kamermeisjes, tot wraakoefening juist den tijd genomen, dat zij in ongenade bij haar meesters stonden, wat niet zelden gebeurde, en op welk tijdstip haar klachten dus geen gehoor vonden. Kortom, Topsy leerde het de bedienden al zeer spoedig inzien, dat het zaak was, haar ongemoeid te laten, waarom men

Sluiten