Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om van dezen borgen om aan genen te voldoen; en dan daarbij al die wissels, welke vervallen zijn vóór dat men een sigaar kan rooken of zich omkeeren, en dan al die brieven en boodschappen om te manen! — de eene schrik is niet over of de andere is er reeds weder."

„Mij dunkt toch, beste, dat er wel het of ander zou kunnen worden gedaan om de zaken weer eenigszins in orde te brengen. Indien we bij voorbeeld eens alle paarden van een van je hoeven verkochten, en met de opbrengst daarvan onze schulden afbetaalden.

„O, dat zou een groote dwaasheid zijn, Emilie! Je bent, dat moet ik bekennen, de knapste vrouw uit geheel Kentucky, maar toch heb je geen verstand om een hoeve te besturen; vrouwen kunnen zoo iets niet, en zullen dat ook nimmer leeren."

„Maar zou je mij ten minste niet een weinig met den staat van je zaken bekend kunnen maken?" vroeg mevrouw Shelby verder. „Indien je mij bij voorbeeld eens een lijst van al je schulden en uitstaande gelden gaaft, en mij dan eens liet beproeven, of ik je niet zou kunnen helpen om je zaken te regelen?"

„Och, zwijg toch, Emilie; kwel mij niet langer; ik kan je alles niet zeggen. Ik weet voor mij zelf best wat mij te doen staat in het beheer mijner zaken, maar ik kan daarmee niet schikken en kneden, gelijk Chloé met haar koeken en pasteien doet. Geloof mij, mijn financiën zijn niet van dien aard om door een vrouw beredderd en in orde gebracht te worden."

En de heer Shelby, die geen ander middel wist om aan zijn woorden eenige kracht bij te zetten, verhief krachtig zijn stem. En toch was het waar, dat zijn echtgenoot, schoon slechts een vrouw, een sterken, vasten, tot werken zeer geschikten geest had, en een zielskracht bezat, welke die van haar man ver overtrof, zoodat het juist geen zeer dwaas denkbeeld van haar behoefde genoemd te

Sluiten