Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook liet hij niet na te melden, dat Mozes en Peter zich druk en ijverig met werken bezighielden, en dat het kleine meisje onder de zorgvuldige hoede van Sally en van geheel het gezin reeds overal door het huis rondtrippelde.

Toms hut werd — zoo luidde de brief verder — voorloopig gesloten; maar George weidde in het breede uit over de versierselen en noodzakelijke verbeteringen, die tegen den tijd dat Oom Tom zou terugkeeren, daarin zouden worden aangebracht.

Het overige gedeelte behelsde een verslag van Georges werkzaamheden op de school, alle als een lijst opgemaakt en aangevangen met een sierlijke hoofdletter; ook vergat hij niet te melden, dat sedert Toms vertrek vier nieuwe veulens waren aangekocht, terwijl hij er als in een adem bijvoegde, dat vader en moeder beide gezond waren. De schrijfstijl van den brief was niet bizonder bondig en sierlijk, maar Tom beschouwde dien als een merkwaardige proeve van stelkunst. Nooit verveelde het hem om den brief over te lezen, en zelfs raadpleegde hij met Eva of die brief niet waardig was, om in een lijst achter glas, in zijn kamer opgehangen te worden, en alleen de moeielijkheid of liever de onmogelijkheid om de beide zijden tegelijk te voorschijn te doen komen, belette de uitvoering van dit zoo gewichtige plan.

De vriendschap tusschen Tom en Eva was met het kind gegroeid. Moeielijk zou het zijn te zeggen, welk een plaats zij innam in het zachtaardige, voor teedere indrukken zoo vatbare hart van haar bediende. Hij beminde haar als een teeder, zwak, aardsch wezen, maar tevens aanbad hij haar bijna als iemand van hemelschen en goddelijken oorsprong. Hij beschouwde haar altijd met een zekere mengeling van teederheid en eerbied, en Toms grootste lust was aan haar vroolijke luimen te voldoen, en die duizenden van kleine behoeften en begeerten te

Sluiten