Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets geven, dat u aan mij zal doen denken, wanneer gij het ziet. Ik zal u allen een lok van mijn haar geven, en denkt, wanneer gij dit ziet, dat ik u liefhad en naar den hemel gegaan ben, en dat ik u verwacht, u allen!"

Het is onmogelijk, het tooneel te beschrijven, toen zij onder tranen en zuchten om de kleine zieke verzameld stonden, en uit haar hand aannamen wat zij als een heilig teeken van haar liefde beschouwden. Zij vielen op hun knieën, zij snikten en baden, en kusten den zoom van haar gewaad, terwijl de ouderen woorden van genegenheid, vermengd met gebeden en zegeningen uitspraken, gelijk het de gewoonte van dat gevoelige menschenras is.

Terwijl ieder de gift aannam, gaf juffrouw Ophelia,die bevreesd was, dat deze opwinding te sterk op het kind zou werken, aan de bedienden een teeken om zich te verwijderen.

Eindelijk waren allen heengegaan, behalve Tom en Mammy.

„Hier, Oom Tom," zeide Eva, „hier is een mooie krul voor u. O, ik | ben zoo gelukkig, Oom Tom, dat ik u in den hemel zien zal, want dat zal ik toch zeker, en u ook, Mammy, lieve goede Mammy!" vervolgde zij, terwijl zij' haar arm teeder om den hals van hare oude verpleegster sloeg; „ik weet, dat gij daar ook zult komen.

„O Jongejuffrouw Eva, ik weet niet, hoe ik zonder u zal kunnen leven," snikte de trouwe vrouw. „Het is of dan alles voor mij uit de wereld zal zijn weggenomen." En Mammy gaf zich geheel aan haar droefheid over.

Juffrouw Ophelia schoof haar en Tom zachtjes uit het vertrek, en meende nu dat allen zich verwijderd hadden, maar toen zij zich omwendde, ontdekte zij, dat Topsy zich nog daar bevond.

„Van waar kom je?" vroeg zij plotseling.

„Ik was ook hier," zeide Topsy, zich de tranen uit de oogen wisschende. „O, jongejuffrouw Eva, ik ben een

Sluiten