Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding te doen? Hoe vele familiën zouden er in uw stad zijn, die een neger, 't zij man of vrouw, in hun huis willen nemen, hun leeren en onderwijzen, met hun verkeeren en hen tot Christenen willen maken? Hoevele kooplieden zouden er zijn, die Adolf zouden willen plaatsen, indien ik hem gaarne als klerk op een kantoor zag opgenomen? Indien ik Jane en Rosa ter school wenschte te zenden, zeg mij, hoeveel zouden er bij u in het Noorden voor haar openstaan! Bij hoeveel familiën zouden zij huisvesting kunnen vinden? En toch zijn zij even blank als menige vrouw uit het Noorden of Zuiden! Gij ziet, nicht, ik wil niets, dan dat men ook ons recht doe wedervaren en dat men ook van uw zijde recht doe. Wij staan in een zeer zonderlinge houding tegenover u; wij zijnde meer zichtbare onderdrukkers van den neger, dat is zoo; maar het onchristelijk veroordeel van het Noorden is een bijna even streng onderdrukker als ons stelsel van slavernij.

„Ja neef, ik weet dat het zoo is," antwoordde Ophelia. „Ik weet, dat het zoo met mij was, tot ik eindelijk begon in te zien, dat mijn vooroordeel overwonnen moest worden; maar ik vertrouw, dit dan ook gedaan te hebben, en ik weet tevens dat er in het Noorden veel goede menschen zullen gevonden worden, die in dit opzicht alleen maar terecht gewezen behoeven te worden en aangewezen wat hun plicht is, ten einde gereed te zijn om dien gewillig te vervullen. Het zal zeker veel grooter zelfverloochening wezen, dat wij de heidenen in ons midden opnemen, dan dat wij zendelingen naar hen laten heentrekken; maar toch geloof ik, dat wij bereid zouden zijn om het te doen."

„Gij zoudt het, nicht, dat weet ik," zeide St. Clare. „Ik mocht overigens wel eens weten, wat gij niet zoudt doen, wanneer gij het als uw plicht beschouwdet!"

„Och, ik ben zoo buitengewoon goed niet!"antwoordde Ophelia. „Anderen zouden even bereidvaardig zijn, nadat zij alles eens zooals ik hadden leeren inzien. Ik heb mij

Sluiten