Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen en teekenen de schaduwen der getraliede vensters met scherpe lijnen op de liggende en slapende gestalten. De moeder en de dochter zingen te zamen een wild, droefgeestig lied, dat gewoonlijk door de slaven als lijkzang wordt gezongen:

Och, waar is de droeve Marie?

Och, waar is de droeve Marie?

Gegaan naar 't schoone land.

Zij is dood en ging ten hemel,

Zij is dood en ging ten hemel;

Zij is gegaan naar 't schoone land.

Deze woorden, gezongen door treurige, maar bizonder zoetvloeiende stemmen, en op een toon, gelijk aan het zuchten van de wanhoop der aarde naar de hoop des hemels, weergalmden door de donkere vertrekken der gevangenis met een weemoedigen klank, terwijl het eene vers na het andere werd aangeheven:

En och, waar Paul en Silas zijn?

En och, waar Paul en Silas zijn?

Gegaan naar 't schoonste land.

Zij zijn dood, gegaan ten hemel,

Zij zijn dood, gegaan ten hemel;

Zij zijn gegaan naar 't schoone land.

Zingt voort, arme wezens! De nacht is kort, en de weldra aanbrekende morgen zal u voor altijd van elkander scheiden.

En nu is het dan eindelijk morgen en iedereen op de been en de waardige Skeggs is druk in de weer; want er is heel wat koopwaar voor de veiling in gereedheid. Kleeding enz., wordt met een vluchtigen blik in oogenschouw genomen; allen ontvangen bevel om een vroolijk

Sluiten