Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waar ben je grootgebracht?" vroeg hij kortaf, na zijn onderzoek geëindigd te hebben.

„In Kentucky, massa," antwoordde Tom, terwijl hij als om verlossing smeekend om zich heen zag.

„Wat heb je daar gedaan ?"

„Ik bestuurde de hoeve van mijn meester," zeide Tom. „Dat laat zich hooren!" vervolgde de andere, terwijl hij verder ging.

Kort daarna begon de verkoop. Adolf werd voor een goede som voor den jongen heer afgeslagen, die zooeven zijn voornemen te kennen had gegeven om hem te koopen, en ook de andere bedienden van St. Clare werden aan verschillende koopers toegewezen.

„Komaan, opgestapt, maat; hoor je?" zeide de verkooner tot Tom.

Tom stapte op het blok en wierp angstige blikken in het rond, alles scheen in een verward geraas op te gaan; het geschreeuw van den omroeper, die in het Fransch en Engelsch zijn goede hoedanigheden uitbazuinde, het geschreeuw en geroep der verschillende bieders, en weldra het neervallen van den hamer, terwijl de verkooper den prijs noemde, voor welken hij was toegewezen. — Tom had een meester.

Hij werd van het blok gestooten, en de kleine man met het ronde hoofd greep hem op een ruwe wijze bij den schouder, trok hem ter zijde en duwde hem op een barschen toon toe:

„Blijf daar staan!"

Tom was bijna wezenloos, maar het bieden, het schreeuwen en razen ging nog steeds voort, nu in het Fransch, dan in het Engelsch.

Wij hebben echter genoeg van deze schandelijke plaats gezien en willen nu den armen Tom volgen, die, onmiddellijk nadat de verkooping was afgeloopen, door zijn gevoelloozen meester aan boord van een kleine stoomboot

Sluiten