Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ifllillllè

M CtóSE^, ieden andere landgoederen in Arnhems omstreken ons weinig historische herinneringen aan, met de heerlijk Óf'* heid Bozendaal is dit geenzins het geval; zij zou stof opleveren voor een lijvig boekdeel- Wij stippen hier

JKjjP kortelijk het voornaamste aan.

m .. De oorsprong dezer plaats klimt op tot de middeleeuwen; het juiste tijdstip van haar ontstaan ligt in

L^het duister. Reeds vóór het jaar 1318 was het huis een vorstelijk slot en Bozendaal de aanzienlijkste bezitting der ■3 Geldersche graven, later hertogen, die er van tijd tot tijd met hunne hofhouding verblijf hielden. De ongelukkige § graaf Reinald I, die, gelijk men weet, op ontaarde wijze doorzijn zoon bejegend werd, verwijlde er herhaaldelijk, en rigtte er prachtige en overdadige gastmalen aan, zoodat in het jaar 1315 zes en twintig ossen tot dat einde naar Bozen' daal werden gezonden. Zijn zoon en opvolger hield er zich ingelijks dijkwijls op; er zijn nog brieven aanwezig, die hij in het jaar 1318 als zoon des Graven van Gelre op dit landgoed onderteekende. Gedurende zijn verblijf aldaar in 1335 was er in de maand Junij een hoogst aanzienlijk gezelschap bijeen, waaronder men den bisschop van Utrecht, den graaf van Cleve en eene menigte andere edele heeren en vrouwen opmerkte. Bij die gelegenheid werd, niet verre van het slot, een tournooi of steekspel (eene uit de geschiedenis van den riddertijd welbekende uitspanning) gehouden. Reinald II liet het