is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes bracht voor den vreeselijken Minotaurus, viel hij het niet lastig; de slachtoffers werden voor Minos gebracht, die persoonlijk iedere nieuwe lading onderzocht, om zeker te zijn, dat hij door de Atheners niet werd bedrogen.

Aan de zijde van den vorst stond zijn schoone dochter Ariadne, wier teeder hart van medelijden vervuld werd bij het zien van die teere maagden en flinke jongelingen, die op zoo afschuwelijke wijze moesten sterven. Theseus eischte op grond van zijn geboorte het recht op, het eerste slachtoffer te zijn, een eisch, die door den koning met een duivelschen glimlach werd ingewilligd, voordat hij zonder eenig medelijden naar zijn onderbroken feest terugkeerde.

Door niemand opgemerkt sloop Ariadne het paleis uit, en kwam, begunstigd door de duisternis, de gevangenis binnen, waarin Theseus was opgesloten. Daar bood zij hem bevend een kluwen garen en een scherp zwaard aan, en verzocht hem één der uiteinden van het kluwen aan den ingang van het doolhof te bevestigen, en het andere in de hand te houden als een middel om den terugtocht te vinden, als hij door middel van het zwaard den gevreesden Minotaurus mocht hebben gedood. Als bewijs van zijn dankbaarheid voor haar tijdige hulp beloofde Theseus Ariadne plechtig, haar als zijn bruid mede te nemen naar Athene, als hij in zijn onderneming slaagde.

Den volgenden dag werd Theseus reeds vroeg naar den ingang van het doolhof gevoerd en daar achtergelaten, om de teedere zorgen van den Minotaurus af te wachten. Zooals alle helden, gaf hij er de voorkeur aan, het gevaar te gemoet te gaan liever dan werkeloos te wachten: daarom bond hij, gedachtig aan het voorschrift van Ariadne, het kluwen aan den ingang vast, en drong stoutmoedig in de kronkelende paden van het doolhof binnen, waar een aantal verbleekte beenderen duidelijk het lot deden kennen van allen, die hem waren voorgegaan.

Hij was nog niet ver voortgetrokken, toen hij den Mino-