is toegevoegd aan je favorieten.

Frysk sêgeboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fen

S. J. van der Molen

Printsjes fen J. Mulders

Diel 111

Histoaryske Sêgen

Oprjuchte to Snits yn 1800

Utjown mei stipe fen de Fryslce Akademy

Yn it jier MCMXLI titjown to Assen fen Van Gorcum & Comp. N. V. (G. A. Hak & H. J. Prakke)

Frysk Sêgeboek