is toegevoegd aan je favorieten.

De opstand van Amir benevens een statistisch overzigt van het tegenwoordige Banka

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„maatregelen te hebben belet en oorzaak te zijn der „ontsnapping van Amir en der gevolgen uit die ontsnap„ping voortvloeiende."

Deze voor den administrateur zoo vleijende brief, eindigt met de woorden: „Ik hoop dat uwe volgende han„ delingen mij de overtuiging zullen geven, dat de verkeerde handelingen te PanJcal Pinang niet door volsla»£en gebrek aan moed en beleid zijn veroorzaakt"

Hoe de zaken thans ook stonden, gehandeld móest er worden, waarom dan ook de 2e. Luit. van derSchrieck met ur. Serg. en 23 man naar Pankal Pinang gedirigeerd werd ten einde der politie de behulpzame hand te bieden m het rusteloos vervolgen van den oproerling, die in der daad nog niets beteekende, maar die door zijn onrust stooken, door zijnen misschien nog te verkrijgen aanhang, mogelijk veel nadeel door het doen stilstaan der mijnwerken, zoude kunnen bezorgen.

De resident v. Olben liet den muiteling weten, zich binnen drie dagen aan het bestuur te onderwerpen; na verloop van dien tijd zouden middelen aangewend worden hem in handen te krijgen, hetzij dood of levend, waarin men spoedig zoude slagen door eene premie van 200 spaansche matten op zijn hoofd te stellen.

Zijn antwoord was, zich alleen te zullen onderwerpen indien men hem de gevorderde jaarwedde toekennen en zijn' gevangen genomen zoon wilde terugzenden; voldeed men aan de eerste voorwaarde niet, welnu! men kon alsdan zijn zoon vermoorden, hij zoude zijn voorgenomen plan ten uitvoer brengen en bovendien verzocht hij, hem niet meer met brieven lastig te vallen, want de overbrengers zouden in den vervolge steeds ter dood worden gebragt.

Om eene volkomene beschrijving te geven van het gehalte der eerste aanhangers van Amir, zoude het alleen