is toegevoegd aan je favorieten.

De opstand van Amir benevens een statistisch overzigt van het tegenwoordige Banka

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig zijn eenige namen te noemen, om te doen zien dat ze bestond uit gestrafte en voortvlugtige Chinezen, ontevredene mijnwerkers, vagebonden, die der gevangenis waren ontsnapt en wanneer men hierbij eenige Inlanders en Chinezen voegt, die door het Gouvernement tot het waarnemen van de een' of andere betrekking ongeschikt verklaard alzoo afgedankt waren, en die zich thans door de schoone beloften van Amir lieten verleiden, welke verwezenlijkt zouden worden zoodra hij „de kompagnie maar ten onder gebragt had, "dan zal de beschrijving van dien aanhang voltooid zijn.

Hoewel het getal volgelingen betrekkelijk nog zeer gering was en bovendien uit ongedisciplineerde, slecht bewapende manschappen bestond, toch behoefde zich slechts een paar van die personen in de nabijheid van de een' of andere kampong te vertoonen om haar ontruimd te hebben. Dit was bijv. op den 19 Dec. des avonds het geval met de kampong Loco (12 paal westwaarts van Pankal Pinang). Acht volgelingen kwamen daar met het doel om de zoons van den Batin van Munda, genaamd Lamak, te vermoorden. Naauwelijks vernamen de bewoners deze tijding of alles zocht een toevlugt in de nabij zijnde bosschen; de kampong werd verbrand en de communicatie met Muntok langs den grooten weg daardoor gestremd.

Wa3 Amir in staat den inlander geheel door de vrees te ontwapenen, niet te ontkennen is 't dat men zich op de posten door de handelingen van Amir meer dan noodig verontrustte, hetwelk nadeelig op de reed3 zoo bevreesde inlanders influenceerde. Te Pankal Pinang o. a. had men reeds de uiterste maatregelen in achtgenomen; een derde der bezetting was steeds op de wacht en een derde op piket; de stukken waren met kartetsen geladen, in kernschot gerigt en wachtten slechts op de bran-