is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 87) tot regeling der pensioenen van de militairen der zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of regeering worden verleend of opgedragen; ten slotte, het zonder toestemming der koningin in vreemden krijgsdienst gaan. Hetzij de schuld zich kenbaar maakt door verzuim: wordt het pensioen gedurende vijf jaren niet ingevorderd dan gaan evenzeer alle pensioensaanspraken verloren, behoudens evenwel de bevoegdheid der koningin den gepensionneerde in het genot van zijn pensioen te herstellen.

In al die gevallen gaat het recht op pensioen of onderstand verloren voorgoed.

liet genot van de inkomsten, die pensioen of onderstand verschaft, wordt tjjdeljjk gemist door veroordeeling tot vrijheidsstraf van ten minste drie maanden, zoolang de straf wordt ten uitvoer gelegd (1).

Krijgt de gepensionneerde opnieuw uit de eene of andere betrekking militair traktement of militaire belooning, dan kan voor het gelijktijdig genot van pensioen of onderstand met traktement of belooning door de koningin toestemming worden gegeven. Blijft die toestemming uit dan wordt de uitbetaling van het pensioen geschorst totdat traktement of belooning een einde neemt.

(1) Ook de Bevordering^wet voor de zeemacht 1902 geeft in art. 60 nog een geval van schorsing van het pensioen.