is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den schuldenaar het beheer over diens zaken voeren; en een of meer deskundigen, die binnen een door de Rechtbank bepaalden termijn, na onderzoek van den stand van zaken, een beredeneerd verslag moeten uitbrengen.

Nadat dit verslag is uitgebracht, wordt door de Rechtbank een vergadering van schuldeischers bijeengeroepen, om het verleenen van de definitieve surséance te bespreken. Deze wordt toegestaan, indien 2/3 van het aantal der verschenen schuldeischers, vertegenwoordigend 3/4 van het bedrag der schuldvorderingen erin toestemmen.

De surséance wordt verleend voor ten hoogste 1V2 jaar, gerekend van den dag, waarop de voorloopige surséance is toegestaan.

Gedurende een jaar na haar afloop kan zij niet op nieuw worden verleend.

Zoodra de voorloopige surséance is toegestaan, is de schuldenaar onbevoegd, zonder medewerking of machtiging der bewindvoerders eenige daad van beheer of beschikking over zijn vermogen te verrichten.

De schuldenaar kan gedurende de surséance niet tot betaling zijner schulden worden genoodzaakt. Alle aangevangen executie op zijn goederen wordt geschorst. Bevindt hij zich in gijzeling, dan wordt hij ontslagen.

Op verzoek van een of meer schuldeischers kan de Rechtbank de surséance intrekken, indien de schuldenaar zich b.v. door oneerlijke handelingen in het beheer van den boedel, de surséance onwaardig heeft betoond.

Ook kan de surséance worden ingetrokken op verzoek van den schuldenaar zeiven, wanneer de staat van den boedel zoodanig is achteruit gegaan, dat het vooruitzicht op betaling zijner schulden geheel verdwenen is.

Zoodra evenwel de schuldenaar zich in staat bevindt, zijn betalingen te hervatten, kan hij ten allen tijde intrekking der surséance verzoeken; op welk verzoek de bewindvoerders en de crediteuren opgeroepen en gehoord worden.