is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk het materialisme als natuurverschijnsel begonnen is met te protesteeren tegen allen godsdienst, maar eindigde met de eeuwige goddelijkheid te erkennen in de tijdelijke omhuflingen der godsdienstige symbolen, zoo zal ook^de democratie als natuurverschijnsel niet haar taak hebben volbracht met een protest, een protest tegen t oude koningschap. Neen, zij zal ook iets positiefs doen, zij zal het koningschap met nieuwe oogen leeren zien en erkennen wat er eeuwig waars is in de autoriteit van mensch boven mensch. De leuze der democratie „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap! is alleen een revolutieleuze in de monden der menschen. De scheppende natuur echter, die ook die leuze deed geboren worden, wilde met haar niet alleen afbreken, maar ook opbouwen. In wezenlijke, innerlijke, onbewuste natuurbedoeling is die leuze alleen een protest tegen koningen, die geen Koningen zijn. Zij moet natuurnoodwendig weerklinken in een tijd, waarin onbeduidende majesteiten zetelen op blinkende troonen. Maar zij is geen leuze van blijvende waarde, evenmin als de godsdiensthaat van 't oude materialisme blijvende waarde had. De democratie zou zichzelf dooden, als zij voor altijd alle koningschap loochende, evenals het materialisme, dat de