is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschijnlijk had hunne moeder, toen zij van Josefine bevallen moest, zeer veel met een Spaansche omgegaan. Ware het niet, dat een onbeschrijfelijk iets in de oogen de natiën over den geheelen aardbodem van elkander onderscheidt — ware dit zeker iets niet in hare oogen geweest, dan zou zy wezenlijk in Spanje voor eene landgenoote kunnen worden gehouden. En hoe moest dit verwonderen in eene Noorsche huishouding. Zij kon vlug en vaardig spreken als zij wilde ; maar doorgaans was zij niet spraakzaam en hield zij zich op een afstand.

In hare kleeding had zij iets overmoedigs; zij koos sprekende kleuren en zorgde steeds uiterst modern gekleed te zijn, zoodat de menschen er hier verbaasd over stonden. Maar voor het overige was zij eer te schuchter dan te vrij.

Van toen af gevoelde Edvard zich als haar broeder. Hun vader was weg en in dien tijd woonde zij weder in het gezin van den rector; hij kon haar niet altijd voor zich alleen hebben, maar als het zich liet doen, waren zij bij elkander. Zij had een zeker bewustzijn, dat hij den baas over haar wilde spelen en was op haar hoede; maar het vleide haar dat hij, zoodra er andere menschen by tegenwoordig waren, bij voorkeur het woord tot haar richtte en zijn oog het hare zocht.

Toen Ole diep-ongelukkig met zijn gelaat op het natte mos tusschen het slaghout lag, stonden zij hem zoo levendig voorden geest, die uren, als zij op een party geweest was en haar broeder had zien dansen met deze en met gene, somtijds meer dan éen dans met dezelfde, en als er dan een enkele toer „uit genade" voor haar had overgeschoten!

Maar nu?

Thans was zij Edvard's „lieve zusje" geworden en Ole en zij zouden gescheiden worden.

Waarom moest Edvard een verhouding verstoren, die hij niet kon beoordeelen ? Waarom gebruik maken van rechten, die hy niet had verdiend? Na het samenzijn van enkele weinige dagen, was het reeds beslist, wie haar beviel en wie niet....

Waarom moest hij in het byzijn van al die menschen hem