is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op een der ettfste dagen van October was Ragni in den tuin om vruchten en groente te plukken. Zij liep het hek bij den kerkweg langs, toen zy een rijtuig langzaam zag aankomen. Op de aehterbank zat een groot, dik heer, die zich door de beweging van het l'ijtuig liet schommelen als melk in een emmer. Ragui's duiven vlogen van het kerkdak, over het rytuig henen, tot haar; het eigenaardig geluid der wiekslagen deed hem naar dien kant, waarheen zij hare vlucht namen, uitzien.

„Waren dat duiven?" vroeg hy en de koetsier antwoordde.

Juist wilde Ragni eene ladder opklimmen, 0111 de appelen naar beneden te halen; zy moest zich vasthouden. Die zware stem die langzame spraak met het eentonig Nordlandscli dialect —het was Süren Kule. Zijne blinde oogen waren nu half naar de duiven gericht, half naar de plek vanwaar het antwoord op zyne vraag gegeven werd, terwijl hy in werktuigelijke schommeling verder door reed.

Süren Kule hier ? Een blinde, half verlamde man zal toch niet op reis gaan? De erfenis hier in de buurt, die hem nu twee maal te beurt was gevallen, zou die heni hierheen hebben gebracht?

Even daarna kwam Kallem thuis. Hij was Kule ook onderweg tegengekomen, dit zag zy dadelijk aan hem — en hy zag dadelyk, dat zy in de groote kamer iets te doen had gezocht, om zich te verstoppen. Hier ontmoetten zij elkander en zy drukte het mooie kopje hulpzoekend tegen zijne borst; zij gevoelde, dat er kwade geesten rondwaarden.

Kallem redeneerde in stilte aldus: „Als Süren Kule één der bezittingen, die broer en zuster hier hebben geërfd, wil aanvaarden en daarom zich hier met der woon zal vestigen, dan heeft Joseiine daar de hand in gehad; dan is haar „rechtvaardigheid" aan het werk geweest.

De eenige persoon op de wereld omtrent wien hy zich bewust was niet goed te hebben gehandeld, zonder hem daarvoor vergoeding te hebben gegeven, was deze bliude man.

„Ik zal hem gaan opzoeken," dacht hy ; „ik zal ronduit met hem spreken en dan zal ik hem ook aan zijn verstand brengen dat hy, ter wille van Ragni, niet hier kan komen wonen."