is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geneeskundig wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigen, die gedurende ten minste 30 achtereenvolgende dagen in een krankzinnigengesticht zijn opgenomen geweest, krachtens overeenkomst met, en ouder verantwoordelijkheid van het bestuur van dat gesticht, ook wat de geneeskundige verzorging betreft, worden verpleegd met inachtneming van de bepalingen bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen wordt ten opzichte van die krankzinnigen, voor de toepassing van de artt. 10, 12 tot en met 25 en 27 tot en met 42 dezer wet, beschouwd als deel van dat krankzinnigengesticht."

Art. III. Aan het eerste lid van art. 26 der wet van 28 Juni 1854 (S. 100), zooals dat luidt na de wet van 1 Juni 1870 (S. 85), wordt do volgende bepaling toegevoegd:

„Voor de toepassing van deze bepaling worden woningen, bedoeld in art. 35a der wet van 27 April 1884 (&. 96), ten opzichte van de in dat artikel genoemde krankzinnigen, als deel van een krankzinnigengesticht beschouwd. '

Art. IY. Van deze wet treedt art. I in werking op den dag harer afkondiging en de artt. II en III op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

KON. BESLUIT van 25 April 1905 (S. 129), tot vaststelling van bepalingen voor de gezinsverpleging van krankzinnigen.

Eeitig artikel.

De bepalingen voor de gezinsverpleging van krankzinnigen, bedoeld in art. 35a der wet van 27 April 188(S. 96) tot regeling van het Staatstoezicht, op krankzinnigen, z.ooals dat luidt ingevolge de wet van 15 Juli 1904 (S. 157), worden vastgesteld, zooals die hiernevens zijn gevoegd.

Bepalingen voor de gezinsverpleging van krankzinnigen.

Art. 1. Gezinsverpleging van krankzinnigen geschiedt, behoudens het bepaalde in liet 5^e lid, niet, dan indien de inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krank-