is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woord voor gelooven, dat Emmy gebruikte, heeft een minder gunstige bijklank. Doen gelooven, in 't Engelsch, is zelfs een spreekwijze voor beetnemen. Het was alsof ik hierdoor argwanend werd en begon te vermoeden dat Emmy's onrust en wrevel verwant waren aan die van 't schoolkind dat geprezen wordt om een opstel dat het van anderen heeft afgeschreven. Maar zeker was 't te goeder trouw dat het lieve meisje meende te gelooven, wat men haar had doen gelooven. Als in ieder gesuggereerde verzette zich de bedrogen persoonlijkheid in haar, zonder helder besef, tegen elk kritisch aandringen, dat de onwerkelijkheid van het ingeprente schijnbeeld zou kunnen aan 't licht brengen. Hoezeer heb ik het argelooze meisje toen met mijn naïef en onverbiddellijk dóórvragen geplaagd! En hoe blij was zij, toen ik eindelijk de Christus-vraag losliet, en over tennis en croquet begon!

Maar hoewel ongeformuleerd, was mij de gedachte toch door dit gesprek stellig eigen geworden, dat Emmy inderdaad niets van Christus afwist, het woord gebruikte op gezag van ouders en maatschappij, en voor correspondeerende werkelijkheid niets anders bezat dan een vaag, vlottend fantoom, van een mooien, goeden man met lang haar en een dubbelpuntig baardje, die dood was en toch leefde, mensch was en