is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snoater, 'n woord zeggen wil men den doch wel ais".

„Dat is van zulf, moar hou is 't tegenswoorig mit joe? 't Is zoo biester kold, ken ie joe nog redden Trientje?"

„Wis ken ik mie redden vrau Jansen".

„Ja moar ie verdainen nou zoo'n onneuzel beetje".

„Dat komt van dei zinkens, ik ken nou zooveul nait meer doun, moar dat komt in 't lieke, want nou sliet ik ja zulf ook nait zooveul en aan mien goud net zoo min".

„As men joe heurt, is d'r nooit gain gebrek, moar jonge jonge, tegen mie ken ie 't gerust zeggen, wie willen joe zoo geern helpen, mien man en ik".

„Dat wait 'k wel, en doar bin 'k joe zoo dankboar veur, vrau Jansen".

„Nou mien laive, ie hebben al zoo laank bie ons verkeerd en zol wie joe nou, nou ie minder worden, den aan joen lot overloaten ?

Dat zol doch meer as schaande wezen Trientje".

„Och, ie binnen aaltied zoo goud veur mie west".

„Ja, dat ir nou goud en wel, moar hoü red ie joe, mit zoo'n beetje verdainst ?"

„Mien gommes, vrau Jansen, denk ie den, dat ik dei haile twei gulden aaltied opmoakt heb, dei 'k aans in week har ?"

„Ik ken nooit wat mit joe worden, as ik doarover begun, en wie binnen zoo bang, dat ie gebrek lieden".

„Gain nood eurt, geleuft dat moar driest".

„Beloof ie den steevast, dat ie mie 't zeggen zeilen as 't zoover is ?"

„Joa secuur eurt, den zei öl-Trientje mit kloagliederen komen".

„Hou gait 't d'r heer bie Pieter en Betje ? Binnen baide kinder weer beter ?"

„Goddank joa, hai wat heb 'k doar 'n zorg over had. Messels in winter is ook 'n slim ding en den is men d'r