is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duw dan op het knopje of op de peer, laat weder los, doe de plaat vallen, het is gedaan. Er zit nu eene andere vóór die veerdig is tot eene andere opname.

Wij hebben tot nu toe gesproken over standopnamen of opnamen waarbij de ontblooting eenen zekeren tijd duurt. Die tijd verschilt volgens de gevoeligheid eener plaat, volgens de snelheid waarmede de lenscn werken, volgens het gebruikte diaphragma, volgens het weder en de uur van den dag.

Wilt gij met zekerheid tewerk gaan, gebruik altoos dezelfde platen en hetzelfde voorwerpglas, dan kunt gij uitrekenen welke tijdruimte van ontblooting gij van doen hebt met een kleiner of grooter diaphragma, op dit of dat uur, op zulk of ander weder.

Wij zijn in de maand Oegst, overtrokkene lucht maar helder weder, diaphragma nr 16, voorwerpglas W. Watson and Son, Engelsch merk; gewone platen, merk E. De Coninck & C°: één second ontblooting.

Regel nu de ontblooting die gij moet hebben op de bovenstaande gegevens.

Neemt gij het diaphragma grooter, gebeurt de opname meer rond den middag of in de zon, ge zult met dezelfde platen min ontblooting moeten geven, of meer in andere gevallen, enz., en zelfs zult ge kunnen werken met eene oogenblikkelijke ontblooting op 1/15 second, met uwen momentsluiter zóó te stellen.

Voor opnamen met behulp van kunstmatig licht, zie hoofdstuk XV.

Kom nu mede in de donkere werkplaats; de volgende bewerking is de aangenaamste der fotografie.