is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven, niet alleen, omdat de vrouw als echtgenoote en moeder of in het een of ander emplooi belang stelt in de huishouding van den staat, doch bovenal, wijl de staat als een der schoonste producten en tevens als een der gewichtigste dragers der kuituur door elk denkend lid der gemeenschap moet worden verstaan.

Het historisch en het geografisch onderwijs hebben te zorgen, dat de levensuitingen van het land, de rechtspleging, de bestaansmiddelen, de verzorging van kunsten en wetenschappen, op den waren prijs worden gesteld. Een rijke bron van vaderlandsliefde wordt daarmede ontsloten. Want de vaderlandsliefde moet niet een embleem van troebele opwellingen zijn, maar zich openbaren als een krachtig gevoel van eerbied voor het vaderland en zijn onstoffelijke schatten. De vruchtbaarheid van den vaderlandschen bodem, de schoonheid van het landschap, de karakteristieke volkstypen, de taal en literatuur, de aan grootheid overrijke historie van het land moeten een levendig gevoel voor de waarde van het vaderland opwekken. Slechts uit een grondige kennis van wat de eigen bodem schenkt, worden liefde voor den staat en liefde voor het vaderland geboren.

De aesthetische vorming.

De aesthetische vorming begint zich thans te verheugen in een wassende belangstelling. Het ligt niet in mijn plan, er uitvoerig over te spreken; alleen enkele opmerkingen mogen mij vergund zijn.

1. Men gaat geheel verkeerde banen bewandelen, indien men in een tijd, die allereerst behoefte heeft aan denk- en wilskracht, de kunst op d® school tracht in te voeren onder het motief, door een rijkere aesthetische ontwikkeling een geslacht te willen vormen, in overeenstemming met wat de toekomst vraagt. Wel mag zich de tegenwoordige tijd uitgeven voor overwegend aesthetisch, doch inderdaad is hij het niet, en zal de toekomst het in nog mindere mate zijn.

Een in politiek, sociaal, ethisch opzicht zoo sterk