is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het recht van successie bedraagt in casu 4 % + 38 opcenten en dat wegens overgang der nagelaten effecten en rentegevende schuldvorderingen 2 % -4- 38 opcenten. .

(Verg. aanteekening op volgend formulier).

XI. De nalatenschap wordt geheel geërfd door een broeder, die, bij ab intestato overlijden van erflater, de helft zou hebben verkregen.

Memorie van aangifte der nalatenschap van A.. .., overleden te.... den....

De ondergeteekende :

B....,

ter zake dezer, woonplaats kiezende ten huize van. . .., verklaart :

dat op den.... te...., alwaar hij zijne laatste woonplaats had (of laatst gewoond hebbende te....), is overleden A.. .. ;

dat de erflater bij zijn testament verleden voor.... notaris ter standplaats...., den...., zijn broeder, den aangever heeft benoemd tot eenigen erfgenaam zijner nalatenschap;

dat, wanneer de erflater zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt ware overleden, hij tot erfgenamen bij versterf zou hebben nagelaten, zijne beide volle broeders, den aangever B. ..., en C. ..., ieder voor ï;

dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit: (Zie formulier I).

zoodat het zuiver saldo der nalatenschap bedraagt / 10000.— ;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door zijn over-