is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temen of, beter nog, door den omgang niet hedendaagsehe denkers.

Tot het lezen der grieksche dichters, der lyrici bij voorbeeld . waarvan eveneens doorgaans slechts kleinere fragmenten bewaard gebleven zijn, wordt innig gevoel voor poëtische schoonheid en fijne letterkundige smaak vereischt. Wie zich ten opzichte van poëzie van zijnen eigen tijd dermate zou kunnen vergissen, dat hij machtelooze dweepers voor groote genieën aanzag, of de meest huisbakkene rijmelarij met liefde en bewondering begroette, zoo iemand is ondanks alle kennis van versmaten en gewestelijke tongvallen niet geroepen om de grieksche lyrische dichters ter hand te nemen. En hoe nu verwerft of vormt en verfijnt men zijnen smaak voor poëzie'? Door zich met moderne dichtkunst, welke men zonder moeite verstaan en beoordeelen kan, vertrouwd te maken en door den omgang met die bevoorrechte tijdgenooten, die zelve schrijvers en dichters zijn.

liet aantal gespaard gebleven antieke kunstwerken is wellicht aanzienlijk genoeg, dat een veel reizend archaeoloog des verkiezende oog en kunstzin uitsluitend aan deze vormen kan. Maar in hoevele opzichten is niettemin ook voor den archaeoloog de moderne kunstgeschiedenis de aangewezen oefenschool! Hoe oneindig leerzaam is het — wat alleen voor de nieuwere kunst mogelijk is — het geheele werk van een groot kunstenaar te kunnen overzien, alle van eenzelfde motief voorkomende variaties met elkander te vergelijken, de trapsgewijze ontwikkeling van den stijl van jaar tot jaar te kunnen vervolgen, de verhouding van den leerling tot den meester nauwkeurig waar te nemen, het arbeiden van verschillende scholen en richtingen in de kunst naast