is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewustzijn geheel te gronde gegaan is en wat bepaaldelijk grieksch en zuidelijk en dientengevolge den bewoners van noordelijke streken geheel onbekend is. Hierbij heb ik vooral het oog op de mythologie en de kennis van land, klimaat en levenswijze.

Voor wat in den antieken cultus op echt godsdienstig gevoel wijst, vindt men ook in onzen tijd en bij alle volken analogieën. Desgelijks ook voor het bijgeloof; hebben niet de folkloristische onderzoekingen onzer dagen betreffende de bijgeloovige voorstellingen en praktijken van hedendaagsche volken en stammen ons de oogen geopend voor de ware beteekenis van niet weinige soortgelijke verschijnselen bij de oude Grieken? Daarentegen kent de moderne wereld niets meer, dat wij zouden kunnen vergelijken met de in het oude Griekenland zoo populaire heldensage, waaraan de meeste der door de antieke dichters behandelde onderwerpen zijn ontleend. Deze sage was noch werkelijkheid noch teugellooze fantasie, welke het alleen om verhalen te doen is. Zij doet zich voor als de oudste geschiedenis des lands, maar is in waarheid eene eigenaardige weerspiegeling van geschiedkundige gebeurtenissen en toestanden. Elke grieksche stad tot de kleinste toe had hare heroën, hare mythische vertegenwoordigers. Het verhaal van de daden dier heroën, dat uitteraard nauwelijks in twee steden gelijkluidend «was, hunne verhouding tot de goden en hunne onderlinge vermaagschapping, gaven een beeld van de verhouding, waarin elke stad tot het overige Griekenland stond. Wijzigingen van den politieken toestand hadden onfeilbaar ook veranderingen in de mythische verhalen en stamboomen ten gevolge. Gebloeid heeft de heldensage van de vroegste tijden af tot den aanvang der romeinsche overheersching. Men kan b.v.