is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan dat. De diepe indruk, dien Uw scherpzinnig oordeel, Uw onbedriegelijke smaak, Uwe onovertroffen kennis van Akistophanes en het attische genie van den bloeitijd destijds op mij gemaakt hebben, is sedert nooit verflauwd. Laat mij het 1' bekennen, dat ik mij U èn om deze eigenschappen èn om Uwe harmonische humanistische vorming en Uwe bewonderenswaardige kennis der vaderlandsche en fransclie letterkunde en der kunst van alle tijden steeds tot een voorbeeld gesteld heb en zal blijven stellen. Moogt Gij nog lange jaren voor Uwe vrienden en voor de wetenschap gespaard blijven en moge het U gegeven zijn Uw levenswerk, als een blijvend gedenkteeken Uwer zeldzame kunde en Uwer veelzijdige ontwikkeling, te voltooien!

Ook U, mijn hooggeachte leermeester Ut.rk h vox Wila-Mowitz-Müli.exdoki-f, wil ik heden, zij liet ook van verre, in het openbaar den warmen dank betuigen, waarop Gij te mijnen opzichte aanspraak hebt. Ik doe dit slechts kort, omdat ik gevoel, dat de dank, dien ik t" schuldig ben. te veelomvattend is. dan dat ik hem geheel onder woorden zou kunnen brengen. Waar ieder beseft, wat de wetenschap aan I" te danken heeft, heb ik het voorrecht ook te weten, wat Gij voor Uwe leerlingen zijt. De oprechtheid van Uw oordeel en van Uw streven op ieder gebied verzekert U eene blijvende plaats m het hart van wie U gekend heeft. Moge het mij aan Uwe vriendschap, Uwen raad en Uwe welwillende kritiek nimmer ontbreken.

Een woord van groote erkentelijkheid en dankbare herinnering moge hier eene plaats vinden voor de hoffelijke en hartelijke wijze, waarop mij tijdens mijn verblijf in Griekenland leiders en leden van het aldaar gevestigde fransclie