is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hand hebben gewerkt. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen, dat ook ons land overstroomd is door geneesmiddelen, waarvan de aanbeveling noch op ervaring, noch op theorie, en wel het allerminst op waarachtige belangstelling in den zieke berust.

Zoekt men een grondslag voor deze geneesmiddelkeuze door hen van wie de aanbeveling uitgaat, dan vindt men die in een niets ontziende geldzucht, die alleen wordt overtroffen door de lafheid, waarmede getracht wordt aan die zucht te voldoen. Zonder kans op straf berooft men den goedgeloovigen, den meest bescherming behoevenden, onontwikkelden zieke door leugenachtige voorspiegelingen van zijn geld, en met schoonklinkende drogredenen trachten zij, die voordeel hebben bij deze bedriegerij, hun medeplichtigheid goed te praten.

Ik heb gemeend dezen laatsten grondslag, welke invloed op de artsenijbereidkunde heeft gehad, niet to moeten verzwijgen, maar aangezien hij meer maatschappelijke dan wetenschappelijke verhoudingen raakt, wil ik er thans niet verder op ingaan.

Mijne Heeren Curatoren.

Op Uw voordracht door den Raad dezer stad benoemd, is het mij een behoefte U voor het in mij gestelde vertrouwen te danken en U de verzekering te geven, dat ik naar mijn vermogen zal medewerken aan den bloei dezer Universiteit.

Zoo de onderscheiding, mij persoonlijk verleend met erkentelijkheid wordt aanvaard, niet minder verheugt het mij, dat Gij den hoogleeraarstitel voor den docent in de artsenijbereidkunde aan deze Hoogeschool hebt hersteld en daarmede erkent, dat het onderwijs in