is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijk gevolg daarvan werd door de Haagsche examinatoren in 1730') kenbaar gemaakt dat het examen alléén des zomers kon plaats hebben en werd door de Haarlemsche Commissie dat gedeelte van het examen, dat over de botanie liep, afgenomen in den tuin van den Apotheker Gillis de Koker, die aldaar vele officineeleplanten kweekte,2) maar wel „zooveel mogelijk van alle candidaten tegelijk, om dien Heer niet al te veel last te veroorzaken."

Het derde belangrijke punt op het toenmalige examenprogramma bestond in het „prepareren van drie tot zes compositiën'' — tegenwoordig zouden we zeggen „pharmaceutische preparaten'*. Het schijnt wel dat de candidaat gedurende dit gedeelte van het examen werd geïsoleerd gehouden van de buitenwereld, want de Commissie was hoogst tevreden wanneer de opgegeven compositiën (soms zelfs ter keuze van den candidaat gelaten) in behoorlijken staat werden opgeleverd en deed deze dan regelmatig aan den geslaagden examinandus cadeau. Dit behoefde haar geen groote opoffering te kosten, want de kosten van het examen waren ter voorkoming van roekelooze deelname voor den candidaat tamelijk hoog gesteld en beliepen in den regel ongeveer f 250.— En dat het niet hierbij alleen bleef bewijst een zinsnede uit de verordening voor de later in Holland ingestelde departementale examencommissie,3) waarbij bepaald werdt dat „voortaan een vast examengeld gevorderd zou worden en voorts ter dezer gelegenheid, geen geschenken of maaltijden [meer] door de Commissie zouden mogen worden aanvaard."

J) W. Stoeder, Geschiedenis der Pharmacie in Nederland bi. 250.

2\ 147.

) ») tt tt M »• tt M lnl'

»> tt ti tt ti >> tt 330-