is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen voor het onderwijs, die zoo hoog noodig te achten zijn.

Ik weet dat ik geen betere behartiging van die belangen dan bij U had kunnen vinden; geen warmere voorstanders dan in U, voor de doorvoering van de zoo hoog noodig gebleken veranderingen.

Hooggeachte Ambtgenooten.

Toen ik hierheen kwam, had ik het voorrecht reeds eenigen van U meer persoonlijk te kennen en de bewijzen van belangstelling die ik van U ontvangen mocht, doen mij verwachten dat zich nog vriendschapsbanden met velen Uwer kunnen ontwikkelen tot verhooging van mijn levensgeluk.

Ik beveel mij aan in uwe welwillende voorlichting en wetenschappelijke hulp, waar het blijken zal, dat ik die in het vervolg behoef.

Hooggeachte Wefers Bettink.

Indien arbeidzaamheid bij machte geweest ware uw ambt tot uwe eigen voldoening en die uwer talrijke leerlingen te blijven vervullen, dan zoudt gij voorzeker niet een jaar vroeger, dan de wet U daartoe noopte, dat ambt hebben neergelegd. Helaas voeldet gij U door een niet meer volmaakte gezondheidstoestand hiertoe genoodzaakt. Het moet U een groote levensvreugde zijn, zoo vele discipelen tot de bereiking van hun doel te hebben opgeleid en daarbij, door de groote belangstelling die gij ook daarna steeds in hun levenslot bleeft stellen, van hun alle een meer dan tijdelijke vriendschap te hebben verworven.